Solceller – den stora ordlistan

Försöker du orientera dig bland information om solceller? Då kan det dyka upp många nya ord som du behöver bekanta dig med. Därför vill vi på Sesol hjälpa dig genom att dela med oss av vanliga begrepp som kan vara bra att känna till inför en investering i solceller.

En bild på ett villaområde som ligger precis intill en sjö. Två av husen har solpaneler på taket. Huset i förgrunden är modernt byggt med stora fönster och altan ut mot vattnet. Det är en fin höstdag och solen skiner.

Vanliga begrepp inom solceller

AC – växelström
Den typ av ström vi har i vårt elnät. AC är förkortning för engelskans alternating current.

Anslutningspunkt
Den punkt där elnätsföretagets elnät slutar. Punkten sitter ofta nära elmätaren.

Azimutvinkel
Anger solcellernas riktning i förhållande till väderstreck där söder = 0, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader.

DC – likström
Solceller genererar likström som måste omvandlas till växelström för att kunna användas i vårt vanliga elnät. DC är förkortning för engelskans direct current.

kWp (KiloWattPeak)
Detta är den enhet som mäter kapaciteten för en solpanel under Standard Test Conditions (STC). Enheten indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.

Effektgaranti
Den tid som tillverkaren garanterar en viss produktionseffekt. Denna garanti är vanligtvis cirka 25 år men både livslängd och produktionseffekt håller ofta betydligt längre än så.

Elcertifikat
Den som producerar förnybar el kan ansöka om att få ett elcertifikat för sin elproduktion. Elcertifikaten säljs sedan på energimarknaden och ger extra intäkt för producenten.

Elhandelsbolag
De bolag som säljer el till konsumenter och köper överskottsel från mikroproducenter.

Elmätare
Elmätaren mäter både produktion och förbrukning. Nätägaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla elmätare.

Investeringsstöd
För den som ska investera i solceller finns från 1 januari 2021 ett grönt skatteavdrag att ta del av. För privatpersoner finns möjlighet att spara upp till 50 000 kr vid  investering i en solcellsanläggning. 

Mikroproducent
Den som producerar mer el än den använder och säljer överskottsel till elhandelsbolag.

Nätägare
De företag som äger kabelnäten där elen levereras till och från byggnader.

Solceller
En solcell är ett ljuskänsligt halvledarmaterial som omvandlar energi i solinstrålning till elektrisk energi.

Solcellsmodul
En solcellsmodul är flera solceller sammankopplade, ofta i serie.

Solfångare
Paneler som omvandlar solinstrålning till värme. Blandas ofta ihop med solceller.

Solinstrålning
Ett mått för mängden solenergi på en given yta under en given tidsrymd. Uttrycks vanligen i kilowatt-timmar per kvadratmeter per dag eller watt per kvadratmeter.

Verkningsgrad
Anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi i solcellsmodulen. Många solcellsmoduler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %.

Växelriktare
Växelriktaren omvandlar den likström som solceller genererar till växelström så den kan användas i elnätet

Överskottsel
Den el som ägaren till solcellsanläggningen inte själv förbrukar kallas för överskottsel.

Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation och ta reda på dina förutsättning för att investera i en solcellsanläggning.