En bild som visar en laddbox monterad på en laddstolpe; laddstation. Bilden är nära inzoomad och i bakgrunden syns suddiga färger i alla höstens nyanser.

Gällande försäljningsförbudet för Easee laddbox

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsstopp gällande laddboxar från Easee . Beslutet innebär att Sesol stoppar all försäljning och installation av Easee Home och Easee Charge med omedelbar verkan.

Varför införs säljstoppet?
Elsäkerhetsverket har uppmärksammat brister som gör att Easees produkter eventuellt inte uppfyller grundläggande säkerhetskrav.

Har du redan Easee laddbox installerad?
Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det finns dock brister som över tid medför risker för elsäkerheten, så därför har Elsäkerhetsverket fattat ett mindre ingripande beslut som innebär att Easee AS inom 12 månader från 14 mars 2023 ska vidta lämpliga åtgärder för att eliminera elsäkerhetsbristerna i utrustningen som de har sålt. Ett användningsförbud skulle behöva riktas direkt mot varje köpare av sådan utrustning, och Elsäkerhetsverkets bedömning är att ett sådant beslut inte skulle ha rätt effekt.

Väntar du på installation av en Easee laddbox?
Vår elektriker kommer att besöka dig för att konfigurera och drifttesta din solcellsanlägging. Vi kommer då kunna ersätta dig med installation av laddboxen Zaptec Go vid besöket. Vår elektriker kommer ha med sig laddboxen Zaptec Go till dig vid besöket.

Kan jag fortsätta att använda min Easee laddbox?
Ja, du kan fortsätta använda din laddbox enligt tillverkarens anvisningar. Ett försäljningsförbud innebär inte användningsförbud. Du ska vara observant på eventuella avvikelser från normal funktion på installerad och inkopplad utrustning. Risken för tillbud är inte större än att tillverkaren har 3 månader på sig att ta fram en åtgärdsplan och ytterligare 9 månader på sig att genomföra den.

Du kan läsa mer om försäljningsförbudet här: Elsäkerhetsverkets hemsida

Du kan läsa mer om hur tillverkaren ställer sig till försäljningsförbudet här: Easees hemsida

Vi följer utvecklingen noggrant och håller våra kanaler uppdaterade. Vi ber dig invänta ytterligare information från oss.